Projekt „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia” realizowany jest w oparciu o zawartą umowę Województwa Pomorskiego a Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. o nr umowy UDA-POKL07.02.01-22-096/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Do realizacji projektu zostały zakwalifikowane 33 osoby z terenu Gminy Ryjewo w wieku od 18-30 lat.

W sierpniu pierwsze 6 osób zakończyło staże. Otrzymały opinie i zaświadczenia po ich realizacji zdobywając dodatkowe umiejętności w ramach odbywanej pracy. W miesiącu wrześniu kolejne 16 osób zakończy 4 miesięczny staż. Każdy z Uczestników Projektu wykorzystał przypadające dni wolne za każdy przepracowany miesiąc oraz otrzymał stypendium stażowe zgodnie z zawartą umową. Aktualnie kolejna osoba, kobieta podjęła zatrudnienie na umowę o pracę. Kolejna rozpoczęła działalność gospodarczą. W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach realizacji zadań, Beneficjent Projektu wystąpił z pismem do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przeznaczenie ich na spotkania z trenerem personalnym, opracowanie i wydruk elektronicznego portfolio oraz przygotowanie materiałów pomocniczych w postaci broszury do poruszania się po rynku pracy. Uczestnicy Projektu otrzymają dzięki temu dodatkowe umiejętności i narzędzia do wykorzystania ich na trudnym i wymagającym rynku pracy.

Wartość ogólna realizowanego projektu to kwota 512 734,00 ,w tym dofinansowanie 435 823,90 w tym wkład własny 76 910,10 złote.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego